A guide to the new world

A guide to the new world
100,00 SEK styck Vikt: 199 g
Bredd: 139 mm
Längd: 209 mm
Höjd: 12 mm


1 i lager
+

Varför äger 1% av världen befolkning 40% av tillgångarna? Varför producerar utbildningssystem världen över olyckliga och dåligt utbildade barn? Varför finns svält? Varför stiger matpriserna när det finns mer än tillräckligt med mat till alla? Varför finns det fortfarande länder där mänsklig värdighet och social rättvisa är obefintliga? Och när och hur ska dessa missförhållanden rättas till?

2011 berörde dessa frågor hundratals miljoner hjärtan världen över. Behovet av social rättvisa har stegrats till ett krav alla kan enas kring. Alla längtar vi efter ett samhälle där vi kan känna oss trygga, lita på våra grannar, och säkra framtiden för våra barn. I ett sådant samhälle kommer alla att bry sig om alla, och ömsesidigt stöd—där alla säkrar varandras välbefinnande—kommer frodas.

Trots alla utmaningar tror vi att en förändring är möjlig och att vi kan finna ett sätt att förverkliga det. Därför är boken du nu håller i dina händer positiv och optimistisk.

Vi har nu en unik möjlighet att uppnå en global förändring på ett fredligt och trivsamt sätt, och En guide till den nya världen försöker hjälpa oss bana vägen dit.

Boken består av två delar. Del ett behandlar begreppet ömsesidigt stöd. Del två går i detalj in på formandet av det nya samhället med ömsesidigt stöd, med en återblick på de principer som presenterats i del ett. En överblick över ARI Institutets tidigare publikationer, som visar på dessa ideologi var gäller samhälle, utbildning och ekonomi ingår också.

ENGLISH:

Why does 1% of the world population own 40% of the wealth? Why are education systems throughout the world producing unhappy, poorly educated children? Why is there hunger? Why are food prices rising when there is more than enough food for everyone? Why are there still countries where human dignity and social justice are nonexistent? And when and how will these wrongs be made right?

In 2011, these questions touched the hearts of hundreds of millions the world over. The cry for social justice has become a demand around which all can unite. We all long for a society where we can feel safe, trust our neighbors, and guarantee the future of our children. In such a society, all will care for all, and mutual guarantee—where all are guarantors of each other’s well-being—will thrive.

Despite all the challenges, we believe that change is possible and that we can find a way to implement it. Therefore, the book you are holding in your hands is a positive, optimistic one.

We now have a unique opportunity to achieve global transformation in a peaceful, pleasant manner, and A Guide to the New World: why mutual guarantee is the key to our recovery from the global crisis tries to help us pave the way toward that goal.

The book is divided into two parts, plus indices. Part One contains the concept of mutual guarantee. Part Two details the building of the new mutual guarantee society, and recaps the principles presented in Part One. The indices contain previous publications of the ARI Institute detailing its social, educational, and economic ideologies.

Varför 1% av världens befolkning äger 40% av rikedom? Varför är utbildningssystemen i hela världen som producerar olycklig, dåligt utbildade barn? Varför är det hunger? Varför matpris stiger när det finns mer än tillräckligt med mat för alla? Varför finns det fortfarande länder där mänsklig värdighet och social rättvisa är obefintlig? Och när och hur kommer dessa missförhållanden att göras rätt?Under 2011 dessa frågor rörde hjärtan hundratals miljoner över hela världen. Ropet för social rättvisa har blivit ett krav kring vilken alla kan enas. Vi längtar efter ett samhälle där vi kan känna sig trygga, litar på våra grannar, och garantera framtiden för våra barn. I ett sådant samhälle kommer alla hand om alla, och det ömsesidiga garanti där alla är garanter för varandras välbefinnande-kommer att frodas.Trots alla utmaningar, vi tror att förändring är möjlig och att vi kan hitta ett sätt att genomföra den. Därför boken du håller i din hand är en positiv, optimistisk en.Vi har nu en unik möjlighet att uppnå global omvandling i en fredlig, trevligt sätt, och En guide till den nya världen: varför ömsesidig garanti är nyckeln till vår återhämtning från den globala krisen försöker att hjälpa oss att bana väg mot det målet.Boken är uppdelad i två delar, plus index. Part One innehåller begreppet ömsesidig garanti. Del Två detaljer byggnaden av den nya ömsesidiga garanti samhället och återblickar de principer som presenteras i första delen. Indexen innehåller tidigare publikationer ARI Institute detailing dess sociala, utbildningsmässiga och ekonomiska ideologier.
Du är här: Home Categories listing A guide to the new world